1. Een gezond financieel beleid voortzetten

- Geen belastingverhoging in de komende legislatuur.

- De begroting moet in evenwicht blijven en dit zonder verzwaring van de lasten voor de inwoners van Overijse.

-Zodra juridisch mogelijk gemaakt door de Vlaamse Regering  wordt de fusie van  OCMW en gemeente doorgevoerd. Dit kan leiden tot soepelere administratieve structuren en een verhoogde bestuursefficiëntie.

  1. Veiligheid blijft een prioriteit

Strijd tegen de inbrakenplaag :

- Meer politiecontrole in de wijken met een centrale rol voor de wijkagenten.

- Meer automatische bewaking via camerabewaking , zodat er meer tijd is voor patrouille en criminaliteitspreventie.

- Verbeteren van de slachtofferhulp.

- Drastisch optreden tegen het vandalisme.

Verkeersveiligheid:

Extra aandacht voor de schoolomgevingen en de dorpskernen.

- Technische ingrepen om het sluipverkeer tegen te gaan.

- Verder investeren in comfortabele fietspaden en trage verkeersassen om de veiligheid te verhogen en  gezonde en milieuvriendelijke verplaatsingen aan te moedigen.

 - De trage wegen tussen de woonwijken dienen aangepast en verlicht te worden onderhouden en verbeterd

- Zwaar vervoer in de dorpskernen dient ontmoedigd te worden

  1. Betaalbaar wonen

Blijven wonen in eigen streek :

- Aanbod voor zowel huur als aankoop van betaalbare woningen en kavels.

-  De realisatie van het sociale huisvestingsproject  Drogenberg en verdere realisatie van de projecten inzake betaalbare huisvesting te Maleizen.

- Oplossingen voor iedereen: zowel jonge gezinnen als gezinnen met of zonder kinderen, éénoudergezinnen en ouderen en personen met een beperking.

  1. Welzijn en zorg

 - Uitbouwen en diversifiëren van het zorgaanbod op lokaal vlak: een dagverzorgingscentrum om oudere zorgbehoevenden overdag te kunnen opvangen (maaltijd, hygiënische zorgen) zodat de mantelzorger tijdelijk kan recupereren.

- Een lokaal dienstencentrum kan opgestart worden om de sociale interactie tussen ouderen onderling te bevorderen en hen voeling te laten houden met het socioculturele leven (bestrijding van eenzaamheid en aanbieden van diensten).

-Zowel een dagverzorgingscentrum als een lokaal dienstencentrum kunnen rekenen op Vlaamse subsidies, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

-Nederlandstalige kinderopvang voor de verschillende doelgroepen blijft een prioriteit.

-Aandacht voor onze andersvaliden, zowel wat wonen, werken, zorg, mobiliteit als toegankelijkheid van openbare plaatsen betreft

-Armoede en vereenzaming bestrijden

  1. Vlaams beleid en integratie

- Het behoud van het Vlaamse, groene en gastvrije karakter van Overijse.

- Actief integratiebeleid met sensibiliseringsacties naar anderstaligen

 - De nieuwe inwoners stimuleren om deel te nemen aan het sociaal en cultureel leven in Overijse.

 - Een wij-gemeente: het samenleven en de solidariteit onder de buren moet op alle niveaus gestimuleerd en ondersteund worden gelet op de grote diversiteit van onze populatie.

- Het definitieve Vlaamse karakter - na de splitsing van BHV – van onze gemeente wordt manifest uitgedragen.

  1. Onderwijs en jeugd

- Kleuter, lager en technisch onderwijs blijven de kerntaken van de gemeente. Innoverende initiatieven in het onderwijsaanbod.

- Buitenschoolse opvang op woensdagnamiddagen en vakantieperiodes moet verder uitgebreid worden.

- Samenwerking bevorderen tussen muziek- en kunstonderwijs enerzijds en de verenigingen en gemeente anderzijds

- De jeugd voldoende kansen bieden om zich te ontspannen in eigen gemeente via de jeugd- en sportverenigingen en de jeugdhuizen in elk gehucht.

  1. Overijse beweegt!

- Blijven investeren in de sportinfrastructuur.  Een fitte bevolking is een gezonde bevolking

-Uitvoeren van het Masterplan sport met oa een nieuwe atletiekpiste, extra sportinfrastructuur,…

-  Recreatief sporten moet stimuleren en het aanbod aan sport voor senioren promoten

- Zwembadbeheer optimaliseren.

  1. Lokale economie en toerisme

- Structurele acties ondernemen om het winkelen aantrekkelijker te maken.

- Verbeteren van het ondernemersklimaat en het ondersteunen van starters en een zelfstandigen- en KMO-beleid.

-  Ook de Heuvelstraat in het centrum moet een grondige opknapbeurt krijgen die deze vroegere hoofdader opnieuw aan belang en aantrekkingskracht doet winnen. 

- Het toerisme in Overijse stimuleren en aantrekkelijk maken als Vlaamse groene rand van Brussel.

-Toerisme en recreatie beter laten aansluiten op horeca en lokale economie.

- Verder uitwerken van de wandel- en fietsroutes ter stimulans.

- De Druif blijven  promoten als Ambassadeur van Vlaanderen Lekkerland

- Regelmatig onderhoud van de holle wegen, voetwegen en bermen.

  1. Cultuur

- Kunst en cultuur moeten de mogelijkheden bieden om aan alle inwoners van Overijse elkaar te ontmoeten n te ontplooien.

- Drempelverlagende initiatieven om meer mensen warm te maken voor cultuur in Overijse.

- Het cultuuraanbod in  Den Blank en De Bosuil ondersteunen

  1. Milieu

- Sensibilisatie om de afvalberg te verkleinen .

- Inspanningen voortzetten op het vlak van de netheid van de straten en sluikstorten tegengaan.

- Gebruiksvriendelijkheid en werking van het containerpark blijvend opvolgen en waar nodig bijsturen .

- Objectief milieu vergunningsbeleid coherent verder zetten en overtredingen op een efficiënte manier aanpakken.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.