Onze visie voor 2018-2024

Zorgzaam Overijse


Een chronische ziekte, financiële moeilijkheden na een scheiding of jobverlies, geen opvang voor de kinderen, een plotse ziekenhuisopname. We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die ermee geconfronteerd wordt. Ook in Overijse worden de zorgbehoeften almaar groter. Omdat de toegang tot zorg voor iedereen gemakkelijk en betaalbaar moet zijn,  is het van het grootste belang dat de gemeente zowel de professionele zorgverstrekkers (artsen, apothekers, thuisverplegers) als mantelzorgers (familieleden, vrienden, kennissen en buren) degelijk ondersteunt. CD&V Overijse wil in de komende legislatuur dan ook de volgende concrete maatregelen in dat verband realiseren:

 • dagopvang voor ouderen die aansluit bij de diensten van het Woonzorgcentrum Mariëndal
 • kortverblijf van andersvaliden ondersteunen en mantelzorgers maximaal informeren
 • inrichten van assistentie- en opvanginfrastructuur voor mentale gezondheidszorg
 • aanbod in thuiszorg en klusjesdienst aan huis verbeteren;
 • verlagen van de ligdagprijzen van het Woonzorgcentrum Mariëndal voor de laagste pensioenen
 • de (naschoolse) kinderopvang in Overijse toegankelijker en flexibeler maken
 • duurzaam onderdak bieden aan de VZW Voedselhulp Overijse
 • een Sociaal Huis oprichten, waar iedereen met eigen vragen of suggesties terecht kan

Nederlandstalige MUG


Op dit ogenblik worden Overijsenaren bij een spoedopname naar Brusselse ziekenhuizen vervoerd. Door een gebrek aan kennis van het Nederlands bij de artsen en verpleegsters in deze ziekenhuizen, riskeren patiënten dat ze onvoldoende behandeld worden of zelfs een verkeerde behandeling krijgen. Ook voor familieleden zorgt dit voor extra stress tijdens een per definitie reeds stresserend moment. Nochtans is de taalwetgeving rond het dringende ziekenvervoer duidelijk. Ze is altijd van toepassing wanneer een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG).

Een patiënt in nood wordt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd. Mocht de patiënt nog (kunnen) vragen om naar het dichtstbijzijnde Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd te worden, kan dit enkel voor zover een speling van maximaal 10 minuten mogelijk is. De patiënt heeft dus in werkelijkheid weinig of geen keuze van ziekenhuis.

Hoewel patiënten die te maken krijgen met “Nederlandsonkundigheid” in Brusselse ziekenhuizen met hun klacht terecht kunnen bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen, brengt dit weinig of geen zoden aan de dijk. De taalwetgeving is met andere woorden dode letter in de Brusselse ziekenhuizen.

CD&V Overijse wil dan ook werk maken van een plan om een mobiele urgentiegroep (MUG) in de Druivenstreek te laten erkennen, zodat de Overijsenaars die dit wensen tijdens hun dringend ziekenvervoer in eerste instantie in het Nederlands kunnen verzorgd worden.

 

Meer sociale en betaalbare huisvesting


Overijse hinkt achterop als het om sociale en betaalbare huisvesting voor de Overijsenaar gaat. De meeste gemeenten in Vlaams Brabant doen het beter. Wat bijvoorbeeld op de Drogenberg kon gerealiseerd worden met Vlabinvest en de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia is goed, maar onvoldoende. Daar moet in de komende jaren meer werk van gemaakt worden, te beginnen met de projecten op gemeentelijke eigendom in Maleizen en het centrum. Assistentiewoningen voor senioren en andersvaliden moeten daarin zeker een plaats krijgen.

 

Opwaardering van adviesraden en dorpsraden


Onze gemeente is gezegend met een aantal adviesraden en dorpsraden waarin geëngageerde en geïnformeerde Overijsenaren in het beleid participeren over zeer specifieke onderwerpen: sport, kinderopvang, ruimtelijke ordening, ontwikkelingssamenwerking, lokale economie… Gezien het belang van de onderwerpen die deze raden behandelen en uit respect voor de leden die hieraan actief deelnemen, moet hun rol sterk opgewaardeerd worden. Met CD&V Overijse zullen onze adviesraden terug kunnen doen waar ze goed in zijn en dat is samen met de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur projecten uitdenken en verwezenlijken.

 

Burgerparticipatie


Burgerparticipatie betekent “de mensen laten meebeslissen over het beleid”. Voor CD&V Overijse moet elke Overijsenaar voor belangrijke projecten in zijn buurt de kans krijgen om deel te nemen aan de besluitvorming. Bij voorbeeld willen we samen met betrokken inwoners werk maken van de herinrichting van de dorpskernen van Jezus-Eik en Maleizen. Ook in andere problematieken, zoals mobiliteit en veiligheid moet burgerparticipatie centraal staan.

 

 

Masterplan lokale economie en horeca

 

We willen ondernemers aantrekken en ondersteunen om de lokale economie en horeca in heel Overijse, zowel in het centrum als in de andere dorpskernen, te laten heropleven. Hiertoe dient een masterplan lokale economie ontwikkeld te worden, waarbij alle aspecten, ook de lokale noden, aan bod komen. Het resultaat moet een samenhangend plan zijn dat snel kan uitgevoerd worden.

 

Tijd voor een vernieuwde Markthal


De Markthal, thuisbasis van onder ander de Druivenfeesten, is aan vervanging toe. Voor CD&V Overijse moet de vernieuwde Markthal twee behoeften invullen. Ten eerste moet de Markthal dienen als multifunctionele ruimte voor feesten, sportbeoefening, fuiven en evenementen, in te richten in ruimtes van 200 tot 2000 personen met aangepaste keuken, sanitaire voorzieningen, kleedkamers, bergruimte en audiovisuele installaties. De nieuwe ruimte moet ook tegemoetkomen aan de behoeftes van alle verenigingen in Overijse. Ten tweede zijn bijkomende voorzieningen nodig voor zowel het technisch onderwijs (GITO) als het lager onderwijs (GBO). We denken onder andere aan ateliers, lesruimten en een refter. Vanzelfsprekend moet bijkomende parkeerruimte voorzien worden.

 

 

Hernieuwbare energie voor allen, omdat elke Overijsenaar telt

 

We willen dat op het einde van de volgende legislatuur, elke Overijsenaar van een gezondere leefomgeving kan genieten aan een betaalbare prijs en dat Overijse zich in het koppeloton van meest duurzame gemeenten van Vlaanderen bevindt. Het aanbieden van een gratis energieanalyse van de woning en het actief stimuleren van energierenovatie (dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, condensatieketels) door groepsaankopen zijn maar enkele van de initiatieven die CD&V Overijse hiervoor wil verwezenlijken. Tevens moet door een gezamenlijke aanpak van coöperatieve projecten in hernieuwbare energieproductie elke inwoner, welke ook zijn woonvorm is, kunnen genieten van een lagere energieprijs.

 

Mobiliteit en Milieu

 

In alle gehuchten en in het centrum zijn de ochtend- en avondspits de oorzaak van een toename van de vervuiling door uitstoot van fijn stof en CO2.

De brug in Jezus-Eik doet intussen 14 jaar functie als “tijdelijke” omleiding, en heeft niet alleen de leefbaarheid, maar ook de horecakern van Jezus-Eik ernstig geschaad. Nu blijkt ook de stabiliteit van de brug over de E411 bedreigd. Het Vlaams gewest spendeert veel geld aan studies voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling van een nieuw op- en afrittencomplex aan de Brabandtlaan, maar doet sinds 2008 niets meer aan de omleiding en de slijtage van de brug. CD&V Overijse wil een einde maken aan deze “tijdelijke” oplossing en inzetten op een duurzame oplossing, samen met de verschillend bevoegde overheden. Op die manier kan ook definitief komaf gemaakt worden met het groeiende sluipverkeer in de woonwijken van Jezus-Eik.

In Maleizen is de mobiliteit en bereikbaarheid een probleem dat buitensporige vormen aangenomen heeft. De verkeerslichten op het afrittencomplex van de E411, de KMO-zone en het afsluiten van een aantal straten in de buurt tijdens de spitsuren, spelen daar een hoofdrol in. De toestand aan de school is gevaarlijk. Bovendien is er extra vervuiling, te meer omdat de groene bufferzone, een voorwaarde voor het aanleggen van de KMO zone, nog niet gerealiseerd is. CD&V Overijse wil een snelle verbetering van deze toestand in overleg met de buurtbewoners.

Ook Tombeek, Terlanen en Eizer hebben te lijden onder het steeds toenemende en vervuilende sluipverkeer in straten zoals bijvoorbeeld de Bergstraat, Abstraat-Leuvensestraat en Duisburgsesteenweg, alsook in nabijgelegen wijken. Ook hier wil CD&V Overijse snel ingrijpen om de rust in de dorpen te laten weerkeren.

Er is duidelijk nood aan een algemeen plan van aanpak voor de hele gemeente om door samenhangende maatregelen de mobiliteit en het milieu te verbeteren voor elke Overijsenaar.

 

Andere absolute prioriteiten voor CD&V Overijse

 • LED-straatverlichting, ook ’s nachts
 • Snelbus op de E411 naar Brussel
 • Subsidiëren van woningrenovatie, bijvoorbeeld voor kangoeroewoningen
 • Veiligere schoolomgevingen
 • Duidelijke oversteekplaatsen ook in zone 30, bijvoorbeeld op het Stationsplein
 • Moderne digitale dienstverlening
 • Uitbreiden en moderniseren van sportinfrastructuur voor alle sportclubs
 • Meer parking voor zowel fietsers als auto’s met elektrische laadpalen
 • Daling van de prijzen van het containerpark
 • Blijvend investeren in Onderwijs
 • Betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in winkelstraten en openbare gebouwen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.