Gemeente- en OCMW-raad

CD&V is de enige geloofwaardige Vlaamse oppositie in de Gemeente- en OCMW-raad van Overijse. We houden de vinger aan de pols en interpelleren het college over elk beleidspunt dat belangrijk is voor Overijse. 
Omdat elke Overijsenaar telt!

Gemeente- en OCMW-raad van 22 oktober 2019

Gemeenteraad van 22 oktober 2019

Verkeerssituatie Stationsplein

Het Stationsplein in centrum Overijse, waar verschillende scholen gelegen zijn en veel ouderen komen wandelen, ligt er heel gevaarlijk bij door het ontbreken van duidelijke markeringen. Welke verkeerstechnische ingrepen gaat het gemeentebestuur nemen om de verkeerssituatie op het Stationsplein veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker vóór het eerste dodelijke slachtoffer valt?'
Antwoord: er wordt gesproken over fietsverkeer en het eenrichtingsverkeer maken van de Dr. J.P. Dieudonnéstraat, maar nog altijd niets over de zo nodige markeringen op het stationsplein zelf.

Burgerinterpellatierecht

Op de gemeenteraad van 26 maart 2019 diende de CD&V-fractie een verzoek in tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad die tot doel had een burgerinterpellatierecht in te voeren. Vermits er sindsdien ondanks ettelijke vergaderingen hierin niet veel vooruitgang is geboekt, leggen we het op 26 maart ingediende amendement opnieuw ter stemming voor aan de gemeenteraad.
Antwoord: Het is de bedoeling om het luik “burger” van het huishoudelijk reglement in zijn geheel aan te passen. Er is inderdaad een akkoord over artikel rond participatierecht, maar meerderheid wil geen aparte stemming. Onze fractie heeft stemming geëist. Alleen CD&V heeft voor gestemd. Er zal nog één vergadering plaatsvinden van de werkgroep waarna de gehele aanpassing van het Huishoudelijk Reglement opnieuw voorkomt op GR van 19 november 2019.

Begijntjesbad

De voorlopige sluiting van het Begijntjesbad heeft een grote impakt op jong en oud in Overijse. CD&V blijft samen met onze inwoners en alle gebruikers van het zwembad graag op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden. Onze vraag is dan ook of de voorziene timing van de werken en de geplande heropening in 2021 ongewijzigd blijven.
Antwoord: De werken zijn voorzien om te starten op 18 november 2019 en de planning is nog steeds dezelfde als eerder aangegeven. We hopen tegen eind 2020, begin 2021 klaar te zijn.

Verbroederingscomité

Wat is de huidige samenstelling van het Verbroederingscomité van Overijse?
Antwoord: Op 1 oktober 2019 was er een vergadering van het verbroederingscomité. Het verslag zal hiervan vermoedelijk volgende week op de agenda van het college gezet worden.

Verkeersproefopstelling Heuvelstraat

Via de pers moet de Overijsenaar vernemen dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een verkeersproefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving op te starten vanaf 4 november. 
Welke inspraak kreeg de betrokken Overijsenaar hierover? En waarom wachten tot 24 oktober om uitleg te geven als de beslissing hierover reeds op 10 september werd genomen.
Antwoord: Vele communicatie-elementen worden aangehaald, doch de conclusie is dat de gemeente in het geheel beter en coherenter had kunnen communiceren.

Toekomst serristen

Verschillende serristen gaan op pensioen en stoppen hun activiteiten tegen het einde van het jaar. Ondanks veel lippendienst, blijft de vraag wat er door het gemeentebestuur gedaan wordt om onze druiventrots te laten voortduren in de toekomst?
Antwoord: Vele hoofdzakelijk toeristisch getinte initiatieven worden opgesomd. Maar een initiatief om de productie van de tafeldruif op duurzame wijze te verankeren in de Overijse is er niet.  

Situatie ex-Fortis gebouw in Maleizen

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afbraak van het ex-Fortisgebouw in Maleizen ? En hoe verloopt de tijdslijn voor het RUP Maleizen ?  Welke participatie van de omwonenden is hierbij voorzien.
Antwoord: Hier werd eerder het RUP goedgekeurd. In februari 2019 heeft de Bestendige Deputatie het RUP goedgekeurd wat de woonzones betreft. Weerom blijft de vraag wat er nu echt gaat gebeuren in Maleizen? En hoe de bevolking op de hoogte gebracht wordt. Het ex-Fortisgebouw valt in zo’n projectzone. De gevreesde leegstandstaks hebben we gelukkig kunnen voor ons uit schuiven gedurende 2 jaar (tot mei 2021). Wij moeten ervoor zorgen dat het gebouw tegen het verstrijken van die deadline gesloopt is. Het plan is om dit midden 2020 te doen. Het voorziene bedrag hiervoor is 220.000 euro.'

Lidmaatschap GITO van scholengemeenschap Drieklank

Hoever staat de evaluatie van het lidmaatschap van het GITO aan de scholengemeenschap Drieklank, wetende dat er voor verdere deelname hierin, een beslissing moet genomen worden voor eind november? Wij vragen alvast een stemming om het GITO in Drieklank te blijven behouden.
Antwoord: Het rapport ligt klaar en zal vrijdag 25 oktober 2019 besproken worden op het schepencollege. Het voorstel dat daaruit komt, zal besproken worden op de gemeenteraad van 19 november 2019, hetgeen nog ruim op tijd is voor de deadline van DPCC. Achteraf blijkt uit het verslag van het college van 25 oktober, dat dit item niet werd besproken!

Zitbanken  

We vragen meer zitbanken voor onze oudere medebewoners die nog een beetje willen wandelen, onder meer halfweg tussen de Hagaard en de Kalfsborreweg. Tevens dienen  deze zitbanken in de Regenmeuterlaan verplaatst te worden, want totaal onbruikbaar
Antwoord: Alles zal in orde gebracht worden…. maar wanneer?

Herasfaltering Hoeilaartse steenweg

Zal de herasfaltering van de Hoeilaartse steenweg voor de winterperiode beëindigd zijn?
Antwoord: De gemeente hoopt tegen het najaar van 2020 alles geregulariseerd te hebben, dus met een jaar vertraging!

Het audioverslag van deze Gemeenteraad vind je hier.

OCMW-raad van 22 oktober 2019

Toestand Den Blijk

In het serviceflatgebouw Den Blijk zijn 14 flats voorzien. Deze flats zouden worden vernieuwd nadat het geplande gebouw in de JB Dekeyserstraat zou voltooid zijn. Gezien de stopzetting van de bouwaanvraag voor dit nieuwe gebouw zullen de huidige flats in Den Blijk nog een hele tijd moeten meegaan.
Intussen vernemen wij dat 1 van de flats omwille van onderhoudstekort buiten dienst werd gesteld. Waarom en hoelang zal dit zo blijven? Welk is het plan voor de andere flats gezien het uitstel van de bouw aan JB Dekeyserstraat ? In het budget 2019 is een bedrag van € 1.180.000 voorzien voor de verbouwing van Den Blijk, maar wat zal hiervan in 2019 gerealiseerd zijn?
Antwoord: De investeringsuitgaven voor de lift bedragen 53.420,00 euro exclusief btw, voorzien in een budgetwijziging van september 2019. Er zijn geen assistentieflats buiten dienst gesteld. Er is er wel één dat momenteel in onderhoud is omwille van een aanpassing van de isolatie. Het is ook niet de bedoeling assistentiewoning buiten dienst te stellen. Het budget van € 1.180.000 is inderdaad voorzien en zal vermoedelijk overgeheveld worden naar het volgende jaar. We zijn volop bezig met de begrotingsbespreking, met andere woorden hier zal kortelings meer nieuws over zijn.

Het audioverslag van deze OCMW-raad vind je hier.

Gemeente- en OCMW-raad van 29 januari 2019

Gemeenteraad van 29 januari 2019

Werken in de Schransdreef

De wegenwerken in de Schransdreef werden eerst aangekondigd om in februari 2019 te starten. Groot was de verbazing bij verschillende bewoners van deze straat toen ze op 9 januari hoorden dat de werken reeds op 14 januari zouden starten, naar het schijnt omdat de aannemer van de wegenwerken vroeger wou starten gezien het “goede” weer. Dit zorgde voor ongemakken voor de lokale bewoners die zich hier niet hadden kunnen op voorbereiden. CD&V Overijse vraagt: Welke aanpassingen in het gehele proces worden voorgesteld om te vermijden dat in de toekomst opnieuw veel te laat over ingrijpende openbare werken wordt gecommuniceerd.'

 

Aanpassing riooldeksels Brusselsesteenweg

Hoe wordt de verkeersafwikkeling georganiseerd tijdens de geplande werken aan de riooldeksels op de Brusselsesteenweg zonder dat dit een verkeersinfarct veroorzaakt voor onze inwoners? En op welke verschillende manieren zal dit worden gecommuniceerd, gezien de grote impact op de reeds enorme mobiliteitsproblemen op de Brusselsesteenweg?

 

Beleidsverklaring

De afgelopen 3 maanden heeft de nieuwe meerderheid ruim de tijd genomen om eerst en vooral inhoudelijk tot een akkoord te komen. We mogen veronderstellen dat dit ook concreet wordt gemaakt in een beleidsverklaring en niet enkel in het verdelen van bevoegdheden. Wat de bevoegdheden betreft zijn er ons inziens eigenaardige verdelingen gemaakt: waarom is er een bevoegdheid woonbeleid die niet bij dezelfde schepen zit dan deze rond omgeving (ex-ruimtelijke ordening); waarom wordt erfgoed en monumenten niet samengebracht met facilitair gebouwenbeheer ? Wanneer wordt de beleidsverklaring besproken op de gemeenteraad ? Zowel voor de gemeente als voor het OCMW (waar een afzonderlijke mail voor de goede orde volgt).

 

Huishoudelijk reglement en deontologische codes voor de gemeente- en ocmw-raadsleden

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad een vernieuwd huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin de regels en de rechten en plichten voor de raadsleden en voor de organisatie van worden vastgelegd. Daar hoort ook een vastleggen van de deontologische codes bij. Beide ontbreken op deze eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Graag duidelijkheid en communicatie hierover zeker ten aanzien van de nieuwe gemeenteraadsleden.

 

Afschaffing hondenbelasting

Overijse is de enige gemeente in Vlaanderen waar nog een hondenbelasting wordt geheven.
Deze taks is indertijd ingevoerd omdat honden regelmatig overlast meebrengen, meer dan andere dieren. Die taks was een manier om de gemeentekosten te helpen dragen voor het opruimen van hondenpoep. Het was ook een manier om mensen te stimuleren om stil te staan bij hun aankoop, want een hond is een hele verantwoordelijkheid.

Maar sinds de mogelijkheid om via GAS-boetes in te grijpen op overlast door honden, is deze taks eigenlijk een pesttaks geworden en moeten we nu bij het begin van deze legislatuur deze hondentaks afschaffen.
Indien deze taks worden aangehouden bestraffen we de goede eigenaars die braaf hun hond hebben aangegeven, hetgeen duidelijk een minderheid vertegenwoordigt van de hondeneigenaars, deels door onwetendheid omwille van deze verplichting.  Vanaf  nu kunnen we door de GAS-boetes enkel deze eigenaars aanspreken waarvan hun hond overlast bezorgt.
Bovendien vertegenwoordigt deze hondentaks een zodanig klein bedrag, dat dit amper invloed heeft op het gemeentebudget en zijn de kosten verbonden aan de inning van deze taks hoger dan de uiteindelijke som der effectief geïnde bedragen.
CD&V Overijse stelt dit punt ter stemming voor op de gemeenteraad: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van het dienstjaar 2019.'

Het audioverslag van deze Gemeenteraad vind je hier.

 

OCMW-raad van 29 januari 2019

Beleidsverklaring

De afgelopen 3 maanden heeft de nieuwe meerderheid ruim de tijd genomen om eerst en vooral inhoudelijk tot een akkoord te komen. We mogen veronderstellen dat dit ook concreet wordt gemaakt in een beleidsverklaring en niet enkel in het verdelen van bevoegdheden. Wat de bevoegdheden betreft zijn er ons inziens eigenaardige verdelingen gemaakt: waarom is er een bevoegdheid woonbeleid die niet bij dezelfde schepen zit dan deze rond omgeving (ex-ruimtelijke ordening); waarom wordt erfgoed en monumenten niet samengebracht met facilitair gebouwenbeheer ? Wanneer wordt de beleidsverklaring besproken op de gemeenteraad ?

Het audioverslag van deze OCMW-raad vind je hier.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.