CD&V Overijse vraagt een interpellatierecht voor elke burger van Overijse

 

Tot op heden voorzag het huishoudelijk reglement van  de gemeenteraad in Overijse enkel een spreekrecht. Dit hield in dat elke burger van Overijse de gemeenteraad kon toespreken. Maar noch het College noch de oppositieleden van de gemeenteraad mochten echter antwoorden en hun visie over het onderwerp geven. De burger bleef op zijn honger zitten.

CD&V Overijse wil dit spreekrecht omvormen tot een echt interpellatierecht. Dit interpellatierecht verplicht de gemeenteraad een standpunt in te nemen op de door de burger gestelde vraag. Het huishoudelijk reglement van de gemeente zou hiervoor overeenkomstig de onderstaande tekst moeten geamendeerd worden.

CD&V Overijse legt dit amendement aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter stemming voor op de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019.

Voorstel reglement interpellatierecht voor de burgers van Overijse

Artikel 1 - Doel Het interpellatierecht laat inwoners van de gemeente Overijse toe om rechtstreeks informatie of uitleg te krijgen over zaken van algemeen, gemeentelijk belang.

Artikel 2 - Interpellatierecht Twintig personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Overijse en die ten minste 16 jaar oud zijn, kunnen bij de gemeenteraad een vraag om interpellatie indienen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Gemeenteraadsleden kunnen geen interpellatie indienen of daarin participeren. Zij hebben andere kanalen om vragen te stellen of initiatiefrecht te nemen.

De interpellatie moet cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van algemeen, belang. Kwesties van privébelang, persoonsgebonden kwesties of persoonlijke vragen komen niet in aanmerking.
  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang: de gemeente moet bevoegd zijn om op het punt een beleid te voeren.
  • Ze mag niet racistisch of xenofoob zijn.
  • Ze mag niet op de agenda van een gemeenteraad staan.
  • Ze mag geen voorwerp zijn van een interpellatie die in de laatste twaalf maanden behandeld is.
  • Ze moet schriftelijk en in de Nederlandse taal opgesteld zijn.
  • Ze moet minstens door twintig inwoners van de gemeente ondertekend zijn, die minstens 16 jaar oud zijn, waarvan er maximum 2 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.

Als de voorgaande voorwaarden niet cumulatief vervuld zijn, is de interpellatie niet ontvankelijk en zal ze niet behandeld worden.

Artikel 3 - Indiening De interpellatie wordt per brief of e-mail aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. Het schepencollege beoordeelt de ontvankelijkheid van de interpellatie binnen de twee weken na ontvangst ervan. Ingeval de interpellatie ontvankelijk is, wordt ze uiterlijk binnen de drie maanden na ontvangst voor de zitting van de gemeenteraad geagendeerd. Er worden maximaal drie interpellaties per zitting geagendeerd. Ingeval er meer interpellaties ingediend zouden zijn, worden ze geagendeerd op basis van de volgorde waarin ze werden ingediend. De weerhouden interpellaties worden voor elke vergadering van de gemeenteraad meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. Dat gebeurt tegelijk met de agenda van de gemeenteraad.

 

Artikel 4 - Tijdstip De interpellatiezitting wordt gehouden vóór de openbare zitting van de gemeenteraad die start om 20 uur. Ze vangt ten vroegste aan om 19u, maar kan ook later starten, afhankelijk van het aantal interpellaties. Zij eindigt uiterlijk tegen 20 uur. Indien tegen 20 uur niet alle interpellaties behandeld zijn, worden zij bij voorrang behandeld tijdens de interpellatiezitting die voorafgaat aan de volgende zitting van de gemeenteraad. De indieners van de interpellatie krijgen maximaal vijf minuten tijd om hun vraag mondeling toe te lichten. De burgemeester of schepen tot wiens bevoegdheid het punt behoort, antwoordt tijdens de zitting op de interpellatie. Daarvoor wordt maximaal vijf minuten voorzien. Nadien wordt een gespreksronde gehouden: elke politieke fractie uit de minderheid kan een spreker afvaardigen, die over anderhalve minuut beschikt om zijn argumenten naar voor te brengen. Na de gespreksronde beschikt het schepencollege over een laatste repliekmogelijkheid, die maximaal vijf minuten tijd mag innemen.

Artikel 5 - Orde De voorzitter van de gemeenteraad leidt de interpellatiezitting en waakt over de timing. Hij/zij is belast met de handhaving van de orde tijdens deze zitting en beschikt hiertoe over alle prerogatieven zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.