Vorige zondag gaf CD&V Overijse het startschot voor de campagne 2018. In aanwezigheid van minister Koen Geens kon het vernieuwde CD&V-team van een absoluut succes spreken. Voor wie er niet bij kon zijn, geven we hier de toespraken van onze voorzitter Alan Pauwels en lijsttrekker Danny De Kock.


Toespraak voorzitter
Goedemiddag,
Hartelijk welkom iedereen,
Vorig jaar rond dezelfde periode kondigden we met CD&V Overijse aan dat we bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet meer in kartel zouden opkomen. Nieuws dat toen voor sommigen onverwacht aankwam en het politieke speelveld binnen onze gemeente totaal opengooide. Nieuws dat sommigen in onze gemeente ook danig nerveus gemaakt heeft. Hoe verklaar je anders de totale ommezwaai van een burgemeester die in januari 2016 in de krant verklaart en ik citeer “zich niet veel aan te trekken van de mening van de Overijsenaar” naar een burgemeester die plots van burgerparticipatie de basis van het beleid zou willen maken.
Burgerparticipatie, het hoge woord is eruit. Letterlijk betekent dit “mensen laten deelnemen aan het beleid”. Nu is het zo dat onze gemeente gezegend is met een aantal adviesraden en dorpsraden waarin stuk voor mensen zitten met kennis van zaken over zeer specifieke onderwerpen: sport, kinderopvang, ruimtelijke ordening, ontwikkelingssamenwerking, lokale economie…. De rol die deze mensen willen opnemen, de rol die deze raden kunnen en moeten spelen, die is tijdens de afgelopen 10 jaar jammer genoeg zwaar uitgehold. Met lede ogen hebben we als kleinste meerderheidspartner moeten aanzien hoe onze adviesraden eigenlijk bevestigingsraden werden. We leven in een omgekeerde wereld: men beslist iets en dan wordt aan de adviesraad gevraagd om de beslissing te ondersteunen. Zo werkt het niet beste mensen! Met CD&V zullen onze adviesraden terug kunnen doen waar ze goed in zijn en dat is samen met de gemeentelijke diensten en beslissers projecten uitdenken en concretiseren die op die manier een breed draagvlak hebben.
Hetzelfde geldt voor onze dorpsraden. Wie de onverkwikkelijke vertoning rond het RUP 06 in Maleizen bijwoonde weet waarover ik het heb. Men vraagt aan de dorpsraad om een infoavond te organiseren, maar vertikt het vervolgens om zelf ook maar op één vraag te antwoorden: du jamais vu! Ook hier is er werk aan de winkel. Onze gehuchten, elk met hun specifieke kenmerken en eigenheden stonden te lang in de kou. Overijse is meer dan alleen het centrum. Als het van CD&V Overijse afhangt, dan zal de samenwerking en het overleg met de dorpsraden van Maleizen, Tombeek, Terlanen, Eizer en Jezus-Eik er helemaal anders uitzien en gebaseerd zijn op wederzijds respect, respect!
Als het van CD&V afhangt, beste mensen, dan zal er eindelijk echt werk gemaakt worden van het RUP 06, net als van het RUP 11 in Jezus-Eik. Het is toch hemeltergend hoe lang beide projecten al aanslepen. Net zoals andere grote projecten. Zo spreekt men nu al meer dan 10 jaar over een masterplan Sport…. 10 jaar en wat is er al geconcretiseerd. Niets. En dat moet een voor België uniek atletiekpark de meubelen redden. Want uniek dat is het wel…. En ondertussen wordt Overijse volledig vol gebouwd. In die mate dat het dorp dat nooit een stad mocht worden langzaam maar zeker en steeds meer op een stad begint te lijken!
En dus, beste mensen, was er voor CD&V Overijse slechts één mogelijke optie, met een eigen lijst opkomen. Een eigen lijst met bekwame mensen die vernieuwende ideeën aanbrengen. Mensen die een politiek mandaat niet zien als een verworvenheid of een contract van onbepaalde duur. Neen, mensen die in het beroepsleven meer dan hun sporen verdiend hebben en kun kennis en inzichten over de meest uiteenlopende onderwerpen nu ten dienste van de Overijsenaar willen geven. Mensen die stuk voor stuk staan voor waarden als rechtvaardigheid, geloofwaardigheid en integriteit. Het is een team dat hongerig en klaar is om onze mooie gemeente de nodige nieuwe impulsen te geven. Vanzelfsprekend heeft dat team ook een absoluut boegbeeld en uithangbord nodig. Iemand die het klappen van de zweep kent en in staat is om uit de massa’s vernieuwende gedachten en ideeën de juiste te distilleren en verder uit te werken. Iemand die bovendien anderen weet te inspireren, maar vooral ook weet te verbinden. Iemand die tijdens de afgelopen 12 jaar, eerst als gemeenteraadslid en vervolgens als uitmuntend schepen getoond heeft dat hij klaar is om jullie nieuwe burgemeester te worden. Ik heb het geluk gehad als voorzitter van CD&V Overijse de afgelopen zes jaar met hem te hebben samengewerkt. Maar ook buiten de politiek ken ik hem al lang als een warm man, met het hart op de juiste plaats, maar ook met de nodige daadkracht en de juiste visie. Ik stel jullie dan ook graag onze lijsttrekker voor: Danny De Kock!

Toespraak Danny De Kock

Een warme welkom beste vrienden ook in mijn naam en in naam van de collega bestuursleden en mandatarissen van CD&V Overijse. Ook al lijkt dat vandaag niet zo, maar de lente is wel degelijk in aantocht.
Het begin van deze lente wilden wij dan ook aangrijpen om vandaag met CD&V Overijse het startschot te geven van de campagne voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.
En ik verzeker jullie : wij hebben er goesting in !
In de 2 legislaturen dat CD&V weer mee aan het roer zit, werd goed werk geleverd. Door een gezond en verantwoord financieel beheer was er ruimte om projecten te kunnen realiseren zonder de belastingdruk voor de Overijsenaar te verhogen. Hetgeen we ook beloofd hadden trouwens. Op energiekosten, verzekeringen en aankoopbeheer werd sterk ingezet om een kostenbesparing te realiseren van 10% van het globale exploitatiebudget. Daardoor konden er extra middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe investeringen in fietspaden, betaalbaar wonen, wegen- en rioleringswerken, sportinfrastructuur, enz. … En voor onderwijs waarvoor Kristel steeds op de bres staat.
CD&V gaat resoluut voor “De weg vooruit” waarbij elke Overijsenaar telt ! En waarbij niet de politicus met zijn realisaties centraal moet staan, maar waar de wensen en belangen van onze inwoners het belangrijkste zijn.
Bijgevolg is de inspraak van de Overijsenaar over hoe hun centen worden besteed van essentieel belang en moet hieraan nog meer aandacht worden besteed. Een opwaardering van de dorps- en adviesraden als basis voor de lokale besluitvorming is dan ook aan de orde, zoals Alan daarnet nog onderstreepte.
De weg vooruit, betekent ook een duidelijke visie hebben voor de toekomst van Overijse.
Als Overijsenaar zijn wij allemaal fier op onze mooie gemeente. Dankzij het golvende landschap van de Ijse- en Lanevallei, de bescherming van open ruimten en de inspanningen om het landelijk en groene karakter te behouden , is het hier aangenaam wonen . Ondanks de mobiliteitsproblemen die de nabijheid van Brussel ons bezorgen , worden we wel van de stad afgeschermd door ons Zoniënwoud, een buffer die we met zorg moeten koesteren. Elk van de dorpskernen heeft zijn specifieke eigenheid en troeven. Die moeten absoluut gevaloriseerd blijven, want die maken de charme uit van Overijse.
Waar liggen dan de prioriteiten voor CD&V Overijse ?
Zorg en welzijn voor jong en oud, veiligheid, mobiliteit, betaalbaar wonen en inzetten op een klimaat neutrale gemeente zijn uiteraard topprioriteiten.
Bij deze aftrap van onze campagne, ga ik alvast graag wat dieper in op die eerste prioriteit : EEN ZORGZAAM OVERIJSE
Overijse telt op 31/12/2017 in totaal 25.173 inwoners . In 2020 zal hiervan 25% ouder zijn dan 65 jaar. Ons lokaal cultuur- en ontspanningsaanbod en ons zorgbeleid zal bijgevolg moeten meegroeien. Het verruimen van het aanbod aan thuiszorg moet het mogelijk maken dat oudere senioren nog langer in hun eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven.
We moeten ons ook de vraag durven stellen of het normaal is dat een gepensioneerde vaak een volle maand pensioen moet inleveren om zijn onroerende voorheffing voor zijn enige eigen woning te kunnen betalen. Een vrijstelling van onroerende voorheffing zou hen in staat stellen om beter te kunnen investeren in de aanpassing van hun woning aan de noden van hun oude dag.
Vanaf 1/1/2019 is het samengaan van het OCMW in de gemeente een feit. De voorbereidingen hiervan zijn volop aan de gang. De vrijgekomen budgettaire ruimte kan geherinvesteerd worden in het uitbreiden van het aanbod aan zorg en welzijn.
Wat CD&V Overijse betreft mag het budget voor zorg en welzijn trouwens worden opgeschroefd. Op zijn minst in verhouding tot de aangroei aan senioren. Het moet mogelijk zijn om de ligdagprijzen van het woonzorgcentrum beter af te stemmen op de financiële mogelijkheden van onze ouderen die hun hele leven in Overijse hebben gewoond en er belastingen hebben betaald.
Overijse wordt beschouwd als een rijke gemeente, maar toch bestaat er nog veel verdoken kans- en zorgarmoede bij alle leeftijdscategoriën. Zowel bij alleenstaanden, bij jonge gezinnen als bij vereenzaamde senioren. De vele vrijwilligers die actief zijn om hieraan te verhelpen moeten goed ondersteund worden. Een nieuw geschikt onderkomen voor de VZW Voedselhulp is een actuele prioriteit die moet worden ingevuld door de druivenstreekgemeenten en waarbij Overijse het voortouw moet blijven nemen.
Ook voor de jonge gezinnen en de personen met een beperking moet verder worden geïnvesteerd. En bij de sociale huisvestingsprojecten moet naast de betaalbaarheid ook gezorgd worden voor voldoende assistentiewoningen.
Uitdaging 1 voor CD&V Overijse is dus Zorg en Welzijn. En in deze week van de zorg willen we alle hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers extra bedanken voor hun engagement en inzet.
Uitdaging 2 : Mobiliteit en Veiligheid
De dorpskernen moeten ontlast worden van onnodig spitsverkeer. Ingrepen tegen sluipverkeer mogen daarbij geen bijkomende hinder veroorzaken voor de eigen inwoners. Intenser overleg met de buurgemeenten, ook over de gewestgrenzen heen, moet kunnen.
De Lijn moet eindelijk meewerken aan een snelle busverbinding vanuit Maleizen over de E411 naar Brussel. Waarom trouwens geen samenwerking hiervoor tussen TEC en De Lijn ?
Meer fietsparkings en groene parkings in de buurt van winkels en ontmoetingscentra moeten de inwoners aansporen meer te komen winkelen en te komen deelnemen aan het sociale leven in onze kernen.
Door te blijven investeren in veilige fietsverbindingen en trage wegen kunnen we verder bijdragen tot een aangenamer Overijse.
Voor CD&V Overijse moeten we ook het doven van straatverlichting in vraag stellen en sneller overgaan naar Led-verlichting waardoor we ook die nodige besparingen kunnen bekomen zonder de inwoners een gevoel van onveiligheid te geven.
En dan zijn er nog de politie- en brandweerkorpsen waar we voor een maximale dienstverlening ook de middelen moeten blijven vrijmaken, want op veiligheid mogen we niet besparen.
Recent nog brachten we het ontbreken van een Nederlandstalige MUG voor de druivenstreek opnieuw op het voorplan en ook hier zullen we verder voor ijveren.
Uitdaging 3 : Milieu en groene energie
In het belang van de volgende generaties moet er voldoende ver vooruit worden gekeken en gewerkt worden aan een klimaat neutrale gemeente en meer groene energie. Het klimaatbeleid beroert iedereen. Dit is geen verhaal van wereldleiders in Parijs of akkoorden en acties door de federale of Vlaamse regering. Nee, een sterk klimaat- en energiebeleid begint op lokaal niveau. Mensen, verenigingen, coöperatieven en bedrijven moeten daarbij de handen in elkaar kunnen slaan met het gemeentebestuur. En ook hier moeten we de hand reiken naar de buurgemeenten om samen door de inwoners gedragen projecten uit te werken.
Dit weekend hielden we onze jaarlijkse actie rond zwerfvuil en dit blijft een belangrijk aandachtspunt, waarbij we openlijk de vraag moeten blijven stellen of ons intergemeentelijk afvalbeleid wel overeenstemt met de wensen van onze inwoners. De prijs van sommige afvalfracties op het containerpark komt vaak terug in de opmerkingen die Overijsenaren maken en we mogen daar niet verder doof voor blijven. Onze mooie gemeente verdient het dat we er samen zorg voor dragen .
Uitdaging 4 : Moderne digitale dienstverlening
We hebben met de Vuurmolen een functioneel gebouw waarin de dienstverlening naar de burger centraal staat. Voor burgerzaken hebben we deze legislatuur al een aantal stappen gezet in een betere dienstverlening door de invoering van een snel loket met ruimere openingsuren en 2 nieuwe pasfotocabines. Een nieuwe website met meer digitale mogelijkheden moet er voor zorgen dat de burgers voor vele documenten niet langer afhankelijk zijn van de openingsuren van onze loketten. De tijdsbesparing die dit ook voor onze diensten oplevert moet de efficiëntie en de klantgerichtheid ten goede komen voor die documenten die wel een bezoek aan de Vuurmolen vereisen.
Uitdaging 5 : de instroom en de druk van Brussel
Teveel zonderen we ons af van het Brussels gewest en vaak waren daar ook goede redenen voor. Maar we moeten ons de vraag durven stellen of een regelmatige dialoog met de buurgemeenten over de gewestgrenzen heen, ons ook geen belangrijk voordeel kan opleveren.
Zou bijvoorbeeld het Oak Tree project nu dergelijke omvang en bedreiging voor Jezus-Eik zijn geworden als we hierop sneller en door dialoog konden ingrijpen op het juiste moment.
Op dit ogenblik is 20% van de bevolking van Overijse niet-Belg en van de overige 80% is een belangrijk aandeel anderstalig. Ook daar ligt een belangrijke uitdaging voor de nieuwe bestuursploeg om dit deel van onze bevolking mee te krijgen in het sociale en culturele gebeuren en in het verenigingsleven van onze gemeente zonder onze Vlaamse eigenheid te moeten opofferen.
Door de groei van de bevolking in Brussel wordt ook de druk op de wooncapaciteit in de dorpskernen erg groot. Grootschalige woonprojecten en sluwe investeerders dreigen het evenwicht in onze mooie gemeente te verstoren en dus moeten we hier proactief werk van maken. Een eerste aanzet hierin was reeds het uitoefenen van het recht op voorkoop in het centrum van Overijse om daar sociaal en betaalbaar wonen voor onze eigen inwoners te kunnen aanbieden zodat ze niet moeten uitwijken uit de gemeente waar ze zich goed voelen.

Dat CD&V Overijse de ambitie heeft om deze uitdagingen aan te gaan zal jullie wel duidelijk zijn en dat we daar ook met volle goesting daadwerkelijk iets gaan aan doen mogen jullie nu al opschrijven.
Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, integriteit en luisterbereidheid zijn geen loze begrippen waarmee mag worden gegoocheld bij verkiezingscampagnes. De hemel beloven (dat mogen wij ook buiten de kerk) en zeggen dat alles anders wordt is niet helemaal OK. Maar een kat een kat noemen (zoals wij als CD&V-koppen dat mogen zeggen) en beloven er werk van te maken is dat wel. En wat goed is moeten we uiteraard blijven doen.
Met CD&V Overijse krijgen jullie de garantie op De Weg Vooruit, omdat elke Overijsenaar voor ons telt.
Ik was bijzonder fier door het bestuur te worden gevraagd als lijstrekker. Ik ben dan ook met volle goesting jullie kandidaat burgemeester en zal mij samen met mijn collega’s kandidaten volop ten dienste stellen van de Overijsenaren.
Hiermee sluit ik mijn lenteboodschap af en laat ik Alan, onze voorzitter, aan het woord om jullie al kennis te laten maken met een deel van de geëngageerde medekandidaten en bestuursleden.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.