Op 1 januari treden weer tal van nieuwe wetten en maatregelen in werking. Stuk voor stuk zijn het maatregelen waarmee we als partij willen bijdragen aan een samenleving waar het goed leven is en waar onze levenskwaliteit voorop staat. Hieronder vind je per beleidsdomein een overzicht van alle zaken die veranderen bij de start van het nieuwe jaar.

Justitie

In zijn visietekst Court of the Future stelde Minister van Justitie Koen Geens eerder dit jaar zijn visie op de rechtbank van de toekomst voor, met meer aandacht voor de diensteverlening aan burgers en ondernemingen. Justitie moet toegankelijker, stipter en daardoor rechtvaardiger worden. Op 1 januari treden er alvast tal van maatregelen in werking die dit werkelijkheid maken:

- De Transgenderwet treedt in werking. Mensen die van geslacht willen veranderen hoeven zo voortaan geen operatie meer te ondergaan. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, die stapsgewijs hun ware genderidentiteit vorm kunnen geven. Lees er hier alles over.

- De Cel Gelijke Kansen wordt overgedragen naar Justitie. Zo wordt de expertise verder gecentraliseerd.

- Het Centraal Strafregister treedt in werking. Daardoor moeten gemeenten voortaan geen lokaal register meer bijhouden. Dit betekent niet enkel een enorme daling van de werklast voor gemeenten en rechtbanken, maar zorgt er ook voor dat het strafregister op één centrale plaats up to date is. Zo wordt dubbel werk vermeden en vereenvoudigen we waar het kan.

Geïnterneerden zullen een volledige ziekteverzekering krijgen. FOD Justitie draagt vandaag bij in de medische kosten, verbonden aan de zorg voor geïnterneerde personen die geplaatst zijn in een externe inrichting die niet verbonden is aan het gevangeniswezen. Alle facturen die gerelateerd zijn aan de zorg voor deze groepen en die de grens van de wettelijk vastgelegde RIVIZ-enveloppe overschrijven, worden vandaag ten laste genomen door de FOD Justitie. In 2018 wordt de grens van de RIVIZ-enveloppe opgeheven. Dit betekent dat alle kosten die in de reguliere gezondheidszorg terugbetaalbaar zijn,  voortaan ook terugbetaalbaar zullen zijn voor de geïnterneerde persoon en dus ten laste worden genomen door het RIVIZ.

De pandwet treedt in werking. Een belangrijke wet voor ondernemers die graag willen investeren in hun bedrijf. Vroeger moest je mij een lening immers een onderpand geven aan de schuldeiser en zo kon je dat onderpand niet meer gebruiken. Voortaan komt dit allemaal in één digitaal register zodat men nog steeds zicht heeft op wat er in pand gegeven wordt, maar dat de ondernemer dit pand nog wel kan gebruiken.

Werken en ondernemen

Recente projecties van de Nationale Bank geven aan dat er in 2017 maar liefst 69.000 jobs bijkwamen in ons land. “Dankzij de maatregelen die we hebben genomen, slagen we er beter in dan vroeger om economische groei om te zetten in nieuwe jobs”, reageerde minister van Werk Kris Peeters. Met tal van nieuwe maatregelen die op 1 januari in werking treden, blijft de minister zich inzetten voor werknemers én werkgevers:

Voor alle werknemers gelden voortaan dezelfde opzegtermijnen, zowel arbeiders als bedienden en voor alle sectoren. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke uitzondering die een aantal sectoren zoals de bouwsector hadden.

E-commerce ondernemingen zullen makkelijker nacht- en zondagsarbeid kunnen invoeren.

- Een deel van de bedrijfswinst kan voortaan worden toegekend aan de werknemers in de vorm van een identieke premie voor alle werknemers of een premie verschillend naargelang categorieën van werknemers.

- Werkgevers zullen geen outplacementbegeleiding meer moeten aanbieden aan werknemers die medisch ongeschikt zijn om deze te volgen. Voor deze werknemers zullen ook geen vier weken loon op de opzeggingsvergoeding ingehouden worden om de kosten van de outplacementbegeleiding te dekken.

- Het niet-diplomatiek personeel van ambassades en nationale instellingen die in ons land gevestigd zijn, zal een betere bescherming inzake loon- en arbeidsvoorwaarden genieten doordat hun werkgevers ook de afspraken moeten naleven die door de Nationale Arbeidsraad zijn bepaald in algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomsten.

- Ook werkgevers kunnen voortaan aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vragen om een re-integratietraject op te starten voor werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. De betrokken werknemers konden dit al zelf vragen.

- Werknemers in de private sector die hun loopbaan aanpassen met vermindering van het loon, kunnen een aanvullende vergoeding krijgen van ofwel een sectoraal fonds ofwel van hun werkgever.

Brussel

Vanaf 1 januari treedt in Brussel de Lage Emissie Zone (LEZ) in werking. De LEZ verbiedt trapsgewijs de toegang tot het Brusselse gewest voor de meest vervuilende voortuigen om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de Brusselaars veilig te stellen. Hier komt u alles te weten over de LEZ.

“We willen de mensen niet lastig vallen met een sticker of vignet zoals in andere Europese steden. We kozen daarom voor de inzet van slimme camera’s voor de controle van de LEZ. Zo tonen we ook dat het Brussels gewest steeds meer een Smart City is.  Met uiteindelijk meer dan 175 camera’s overal op ons grondgebied zal niemand aan de LEZ kunnen ontsnappen. De slimme camera’s kunnen ook gebruikt worden voor tal van andere toepassingen zoals snelheidscontroles, mobiliteitsanalyses en de opsporing van voertuigen”, aldus onderstreept Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid en Digitalisering Bianca Debaets.

Daarnaast heeft de Brusselse regering op  initiatief van Staatsecretaris Debaets ook een besluit goedgekeurd dat vanaf 2018 alle huiskatten in Brussel verplicht gesteriliseerd moeten worden. De verplichte sterilisatie zal de Brusselse kattenpopulatie op termijn drastisch doen krimpen en draagt zo rechtstreeks bij aan een vermindering van het aantal gevallen van katteneuthanasie.

Ruimtelijke Ordening

Tot slot gaat ook het instrumentendecreet van start. Met dit decreet neemt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een belangrijke stap naar de ruimtelijke ordening van de toekomst. De focus van dit nieuwe decreet ligt op vereenvoudiging, transparantie en gebruiksvriendelijkheid.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.